LJBM

Like us on Facebook

 


BONNES VACANCES
& RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE
SUR NOTRE NOUVEAU SITE WEB!


RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019

Léif Elteren,

Dir wëllt wëssen, wéi de Lycée Josy Barthel aus der Siicht vun de Kanner wouergeholl gëtt? Ob eis Schoul déi richteg Plaz ass, wann Är Kanner mam Cycle 4.2. fäerdeg sinn?

D'7es-Schüler vun der 7C2 hu mat hiren iPads 2 flott Filmer gedréint, déi d'Schoul och mol aus anerer Perspektiv weisen, an se hunn och net gezéckt, eiser Direktioun e puer Froen ze stellen, déi hinnen um Häerz louchen.

Mir wënschen Iech vill Spaass beim Kucken!


NOUVELLES SECTIONS

Le LJBM vient de recevoir l’autorisation de la part du Ministre Claude Meisch d’organiser dès la rentrée 2018-2019 dans l’enseignement secondaire classique en classe de 3C deux variantes de la section G, à savoir la section G Urbs (Architecture et urbanisme) et la section G Commed (Communication et médias). Les nouvelles grilles horaires sont conformes au règlement grand-ducal du 24 mai 2018. 

Nouvelles branches dans la section G Urbs en classe de 3e :

 • architecture et urbanisme (2 leçons)
 • géographie territoriale appliquée (2 leçons)

Nouvelles branches de la section G Commed en classe de 3e  :

 • espagnol (3 leçons, programme identique à la section A)
 • communication et médias (1 leçon, programme identique à celui de la section I)

Les nouvelles branches introduites permettent non seulement de diversifier l’offre scolaire de notre lycée mais confèrent également à la section G un attrait particulier en augmentant l’aptitude des élèves aux études universitaires.

Pour tout renseignement supplémentaire et les modalités d’inscription, veuillez-vous adresser par courriel à directeur@ljbm.lu.


NOUVELLE SECTION A3D

NEW VIDEO on YOUTUBE

Communiqué de presse - www.rtl.lu - www.journal.lu - www.tageblatt.lu - dossier de presse - www.A3D.lu - vidéo RTL - article LW du 07/02/2018 - article JOURNAL du 07/02/2018 - De Journal RTL du 19/02/2018 à partir de la minute 22.20'

D’Préinscriptioune fir op déi éischt 4G-A3D am Lycée Josy Barthel Mamer lafen. Sief dobäi a schreif dech elo schonn an!


NOUVELLE SECTION URBS PRÉINSCRIPTIONS


BROCHURE D'INFORMATION
SUR LE COURS DE LATIN

Brochure d'information sur le cours de latin en classe de 6e dans l'enseignement secondaire classique.


LJBM VAKANZPARTY


GEORGES KAYSER ALTERTUMSFUERSCHER (GKA) VUN NOUSPELT BESICHT

Den 19. Juni 2018 huet d’7G1 aus dem LJBM d’Georges Kayser Altertumsfuerscher (GKA) vun Nouspelt besicht. Ugefaangen huet den Dag mat enger interessanter visite guidée duerch de Musée zu Nouspelt. De President vun de GKA, Jacques Bonifas a seng Benevollen hunn unhand vu sëlleche Fondstécker de Schüler d’Geschicht vun onser Regioun méi no bruecht. Dono goung et zu Fouss bis bei d’Réimervilla am Miecher tëschent Nouspelt a Giewel. Do konnten d’Schüler dunn selwer hiert Gléck als Archeolog probéieren. Ënnert der Uleedung vun de motivéierte Benevolle vun de GKA konnten dunn och e puer interessant Decouvertë gemaach ginn. Réimesch Schierbelen a Neel si fonnt ginn an d’Fondatioun vun enger Mauer gouf weider fräigeluecht. Nodeems eng lukanesch Wurscht vum Grill, no original réimeschem Rezept, déi jonk Ausgriewer gestäerkt hat, goung et erëm zeréck Richtung Vicus Mamer, deem réimeschen Duerf nieft deem haut den LJBM doheem ass. Méi Informatiounen zu de Georges Kayser Altertumsfuerscher fënnt een ënnert www.gka.lu Christian THEIS - 07/2018


LJBM'S MISSION TO MARS

Our 3GTG took part in this year’s Interdisciplinary Creativity Skills Competition with the topic “Living and Working in Space”. The class got the opportunity to present their video project during a live broadcast from RTL City in the context of Asteroid Day on Friday, 29th June. Their video – taking the form of the fictional “The Science Show” – presents the class as national space experts planning out the first journey to and colony on Mars. Click here to watch their video. Sam DRATWICKI & Diane NEISES - 07/2018


LONDON

To round off the school year, our 5C classes went to London. During their sunny stay, the students visited the grandest sights of the city and got a proper taste of the English language and British way of life in action. Diane NEISES - 07/2018


REMISE DES DIPLÔMES


REMISE DE PRIX AUX MEILLEURS ELEVES LATINISTES DE L'ESC LUXEMBOURGEOIS

Comme chaque année, l'association Pro Latinitate a tenu à réunir les meilleurs élèves latinistes de tous les lycées où le latin est enseigné. Lors de la présente édition de la remise de prix aux meilleurs élèves latinistes issus de l'enseignement secondaire classique, le LJBM a été représenté par une délégation formée par quatre lauréates et un lauréat:

(de gauche vers la droite) Angèle Barthel (5CL1), Gina Rossi (2CLC), Sara Fernandes (4CL1), Juliette Hanff (3CLC) et Filip Rolla (6CL1). Cet événement a eu lieu à la salle de fêtes de l'Athénée de Luxembourg et s'est clôturé par un verre de l'amitié. Encore toutes nos félicitations à nos brillants lauréats! Monique LINSTER & Jean-Luc PEDRO BATISTA - 07/2018


VISITE DE LA VILLA BORG A PERL

Le vendredi 6 juillet dernier, les élèves latinistes des classes de 6e, 5e et 3e ont participé avec leurs professeurs de latin à une visite de la villa romaine Borg situé à Perl. Par le biais d'une visite guidée, les élèves ont pu découvrir le site extérieur et l'intérieur de la villa. Par la suite, les élèves ont participé à un atelier de boulangerie romaine: les élèves ont moulu leur pain, préparé la pâte et donné une forme au pain avant de le cuire. Au déjeuner, les élèves ont pu déguster un repas typiquement romain. Monique LINSTER & Jean-Luc PEDRO BATISTA - 07/2018


EXPEDITIOUN FIR DEN MERITE JEUNESSE

De Weekend vum 7. an 8. Juli hu sech véier Schüler aus dem LJBM an zwou Schülerinnen aus dem ECG gemeinsam op de Wee gemaach. Si hunn am Mamerdall hir Expeditioun fir den Niveau Bronze vum Mérite Jeunesse duerchgezunn. Lassgaangen sinn si beim Lycée Josy Barthel Mamer an hu sech dann Richtung Koplescht duerch de Bësch geschafft. Kuerz hannert Koplescht hu si Mëttegpaus gemaach a sech e puer Nuddelen um Gaskocher zoubereet. Gutt gestäerkt ass et dunn no der Paus weider an d‘Mamerleeën gaangen. Hei ukomm, hu si sech et an der Huellee, der gréisster Hiel vun de Mamerleeën, bequem gemaach. Nodeems d‘Carrymatten an d‘Schloofsäck platzéiert waren, gouf de Wee fir Sonndes nach eng Kéier gemeinsam gekuckt. Owes hu si sech nees gemeinsam eppes gekacht an den Owend dann bei engem klenge Lagerfeier auskléngen gelooss. Den Dag drop ass et vun de Mamerleeën nees zeréck bei de Fräiheetsbam gaangen. No sechs Stonnen wanderen an enger gemittlecher Mëttegpaus sinn si all midd awer zefridden zu Stroossen ukomm. Pol HERMES - 07/2018

Den 2. Juni hu sech dräi Schüler op hir Expeditioun fir de Mérite Jeunesse virbereed. Dofir hu mir eis moies beim Fräiheetsbam getraff an eis zesummen ugekuckt, wéi eng Kaart gelies gett. Dono hu si hire Wee vum Mamer Lycée bis an d‘Mamerleeën selwer geplangt. Nodeems mir vill mam Kapp geschafft hunn, war et Zäit eppes an de Bauch ze kréien. Heifir hu mir eis ugekuckt, wéi e Gaskocher funktionéiert, an hu verschidde Platen gekacht an geschmaacht. Mat vollem Mo gouf dunn gekuckt, wat an e Rucksak gehéiert a wat mir léiwer doheem loossen. No deem méi theoreteschen Deel gouf dunn geübt, wéi en Zelt op- an och erëm ofgebaut gëtt. Als Ofschloss hu mir dunn nach mat der Kaart verschidde Kräizungen am Bësch gesicht. Heibäi konnt ee séier feststellen, dass et heiansdo grouss Ënnerscheeder tëschent der Kaart an der Réalitéit gëtt.Insgesamt hate mir e flotten Dag, op deem mir eng spannend Expeditioun plangen konnten. Pol HERMES - 06/2018


PLOOSCHTERPROJET

Op Initiative vun der 8STP2 war de 6. Juli de Plooschterprojet bei eis am Lycée fir nei Stammzellespender ze registréieren. Insgesamt hu sech 121 Schüler, Enseignanten a Memberen vum Personal als potentiell nei Spender agedroen! Außerdem wollten d‘Schüler vun der 8STP2, déi selwer nach ze jonk sinn fir sech registréieren ze loossen, och e klenge Geste maachen an hunn op dem Dag 108,30€ mat hirem Kucheverkaf gesammelt a gespend.
Den Dag war also e vollen Erfolleg an dowéinst e grousse Merci u jiddereen! Diane SCHROEDER - 07/2018


AUSFLUCH 6CCL1 OP OOCHEN

Zum Ofschloss vum Joer ass d’6CCL1 mat hirer Däitschproff Mme Faber an hirer Mathésprof Mme Penning op Oochen gefuer an huet do e flotten Dag verbruecht. Mir hunn d’Aalstad mam Doum an dem Rathaus besicht, mir hu gudd an Jugendstil-Ambiance giess an e flotte Mëtten an der Stad gehat. Barbara FABER - 07/2018


FLUENCY MC AU LJBM

Ces 2 dernières années, nous avons eu l’honneur de recevoir Jason R. Levine (Fluency MC), un professeur-rappeur américain de renommée internationale qui parcourt le monde pour enseigner l’anglais par le biais de chansons de rap. Laura DE ROBERTIS - 07/2018


SOIRÉE THÉÂTRE


SOIRÉE OPÉRA


VISITE DU THÉÂTRE
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Le vendredi 22 juin, les élèves inscrits à l’option Théâtre, ont visité le Grand Théâtre. La visite a été guidée par Mme Manon Meier, responsable communication du théâtre, qui nous a montré les coulisses du théâtre. A travers l’histoire de ce théâtre et les projets réalisés, les élèves ont pu découvrir les différentes facettes de la création artistique. Nous espérons les avoir ainsi encouragés à continuer à fouler le plancher de la  scène du LJBM. Lydia ALEGRIA - 07/2018


STAGE D'ÉCOLOGIE 2eC

Du 19 au 21 juin 2018, les élèves de 2e C ont effectué un stage de 3 jours à différents endroits du pays. Accompagnés par leur professeur Tania Simon, ainsi que M. Daniel Franck, ils ont appris les points d’intérêts du barrage du lac de la Haute-Sûre et analysé la géomorphologie et la géologie du terrain à Lultzhausen. Par la suite, les élèves ont effectué des prélèvements d’échantillons d’eau à 3 sites différents du lac et ce en kayak. Ils ont fait des analyses chimiques et biologiques de ces échantillons prélevés en différentes profondeurs. Différents paramètres ont été mesurés et analysés afin de déterminer son utilisation ultérieure comme eau potable. Cette première journée de stage s’est terminée à Ansembourg à la tombée de la nuit : observation et comptage des chauves-souris de l’espèce « Grand murin » (dans le cadre du monitoring national et du plan national de protection de la nature PNPN2). Le mercredi était dédié à l’étude et à la comparaison de deux écosystèmes aquatiques (étang-rivière) au moyen d’analyses chimiques et biologiques afin de déterminer la qualité des eaux. Les élèves ont étudié la géologie du terrain ainsi que l`origine des sources d’eau. Une visite de la station d’épuration de Hollenfels le matin, et l’observation de blaireaux et de lucioles dans la forêt du Marienthal à la tombée de la nuit, ont clôturé cette deuxième journée de travail sur le terrain. La dernière journée était consacrée à l’étude et à la comparaison de deux écosystèmes forestiers à Hollenfels. Tania SIMON - 06/2018


ÉLÈVES MÉRITANTS

Cérémonie du jeudi 21 juin 2018


MISSION NICHTRAUCHEN 2018

Eise Lycée huet dëst Joer och nees mat 18 Klassen matgemaach bei der Mission Nichtrauchen, déi vun der Fondation Cancer organiséiert gouf. D’Schüler vum cycle inférieur hu sech während sechs Méint (November 2017 bis Mee 2018) der Herausfuerderung gestallt, eng Nichtraucher-Klasse ze sinn!

De 5. Juni wor dat grousst Ofschlossfest vun deem Concours an der Stad, wou 1100 Schüler (280 dovunner aus eisem Mamer Lycée) e flotte Rallye ronderëm d'Plëss gemaach hunn. D'5CCL2, begleed vun hirem Proff Mike Devos, hunn déi beschten Äntwerten op de Stationen vum Rallye geliwwert an hunn esou den éischten vun dräi Haaptpräisser gewonnen (en Nomëtten am Kloterpark vum Park Le'h zu Diddeleng!). Merci all deene Schüler a Proffen, déi matgemaach hunn! Dominique SCHMIT - 06/2018 - Article Luxemburger Wort du 12/06/2018


MENGSCHOUL.LU

Och den LJBM war bei den Presentatiounen vum der Plattform mengschoul.lu um Lampertsbierg an zu Dikrech dobäi. Elteren an Schüler kruten Informatiounen iwwert eis nei Schouloffer’en am enseignement classique (cG-URBS, cG_Communication) an am enseignement général (architecture, design, développement durable). Satu CORKE - 06/2018


2. VIDEO AM KADER
VUN DER SENSIBILISÉIERUNGSCAMPAGNE
ZUR NOHALTEGER ENTWÉCKLUNG

Virun der Vakanz hu mir am Kader vum Josy Helps! eis Sensibiliséierungscampagne zur Nohalteger Entwécklung gestart. Mat dëser Campagne wëlle mir all zwou Wochen zu engem neien Thema eng Schülerproduktioun erausginn mam Zil, déi aner Schüler wéi och d'Proffen op gewësse Problematiken opmierksam ze maachen.

Bei dëse Schülerproduktiounen handelt et sech ëm kuerz Videoen, Comics, asw., déi bis elo gréisstendeels vun eisen "Josy-Ëmwelt-Spezialisten" oder awer a Workshops op der "Journée de la solidarité" vu Schüler aus eisem Gebai entworf gi sinn. Et geet dëse Schüler drëm, en Denkustouss ze ginn an de Rescht vun der Schoulcommunautéit op gewësse Problematiken opmierksam ze maachen.

Eisen 1. Video iwwer d'Konsequenze vun den CO2-Ofgasen op eise Planéit gouf vum Pit Gaspar, Alexi Patoulis a Filip Rolla vun der 6C1 gedréint. Dëse Video war gläichzäiteg en Opruff fir bei der Campagne "Mam Vëlo op d'Schaff oder an d'Schoul" vu MVOS matzemaachen.

Dës Woch brénge mir en 2. Video eraus, dës Kéier zum Thema Offall. Dee Video gouf vum Claire Elsen, Sophie Lieffring an Ann Welter (och vun der 6C1) gedréit.

Mir soen dëse Schüler Merci fir hiren Engagement ausserhalb vum normale Cours!
Jessica WILMES - 06/2018


STAGE NATURE HOLZGAU

Vum 3. bis zum 10. Juni sinn d’4C1, 4C2, 4GTG an 4GPS am stage nature zu Holzgau an Éisterräich. Wann dir wëllt, kënnt dir si op hiren Aventuren begleeden um site. Mir freeën eis, eis Andréck mat iech ze deelen! Team Holzgau - 06/2018


EXAMEN DE FIN D'ETUDES

Les épreuves écrites de l’examen de fin d’études secondaires ont commencé aujourd’hui. Nous souhaitons bonne chance à nos bacheliers ! 29/05/2018


ACCU3 - FÊTE DE L'ÉCOLE EUROPÉENNE II

Ce samedi 5 mai, les élèves de la classe ACCU3 ont tenu un stand de spécialités culinaires lors de la fête de l'école euroéenne II.VISITE ARMEE

De 15. Mee sinn interesséiert Schüler vun eise 9èmen op den Härebierg gefuer, fir sech een Abléck an eis Lëtzebuerger Arméi ze verschafen. Et ass ugaang mat enger klenger Presentatioun am Festsall. Duerno hunn eis Schüler no 30 Pompelen op engem Schéissstand hir Treffsécherheet konnten testen an hunn laut eisen Zaldoten richteg gutt ofgeschnidden. Gutt, datt si virdrun eng kleng Stärkung (Lëtzebulli) kritt hunn! Bei deene vereenzelte Stänn hu si déi verschidden Aarbechtsberäicher virgestallt kritt, bei deenen een nom Härebierg gutt Chancen huet, fir kënnen eng Aarbecht ze fannen (Police, Douane etc.). No der Aktivitéit „Self-Defense“ an no enger flotter Probefahrt mat hieren Dingoen an Hummeren hu mir eis dann um 15h00 ërem op de Wee zréck an de Lycée gemaach. Tessy MERSCH - 05/2018


SCHOULAUSFLUCH
AN DER GÉIGEND VU METZ

D’Schüler aus der T0GC2 an der T3GC2 hunn e flotten Dag an der Géigend vu Metz verbruecht. Am Zesummenhang mat hiren Fächer vun dësem Joer, hunn si zwee architektonesch bedeitend Gebaier besichtegt: d’Unité d’habitation vum Le Corbusier zu Briey an de Centre Pompidou vum Shigeru Ban zu Metz. Nathalie CEGIELSKA - 05/2018


SCIENCE FOR KIDS

Och dëst Joer haten mir erëm Schüler aus dem Cycle 4 bei eis am Lycée, fir un eisem traditionellen Science for Kids deelzehuelen.Wärend deenen zwee Nomëtteger hunn d’Schüler an de wëssenschaftleche Fächer Biologie, Chimie a Physik flott Atelieren matgemaach.Et war och fir eis ganz interessant ze gesinn, wéi d’Schüler sech fir d‘Wëssenschaften begeeschtere loossen. Mir wäre frou, wa mir an deenen nächste Joren vill vun hinnen an eisem Lycée erëm gesi géifen. Marco MAJERUS - 05/2018

AFFICHES BIOLOGIE / CHIMIE / PHYSIQUE - FLYER
LIENS FACEBOOK
- INSCRIPTIONS


REMISE DE CHÈQUES

Am Juli 2017 huet eng Equipe vun engagéierten Enseignanten aus dem Mamer Lycée um ALLES OP DE VËLO sech ëm de Catering fir d'Cycliste gekëmmert. Dobäi koum eng erhieflech Zomm als Benefice zesummen, déi den Organisatiounscomité elo gespent huet.

Deen éischte Chèque an der Héicht vun 1.500 Euro ass un de Solidaritéitsfong vum LJBM gaangen. Soumadder kënne Schüler finanziell ënnert Äerm gegraff kréien, wann de Besoin do ass. 

Den zweete Chèque an der Héicht vun 1.000 Euro huet d'Madame Frédérique Buck fir hiren Dokumentarfilm "GRAND H" iwwerreecht kritt. Zwee Joer no der sougenannter "Flüchtlingskris" zitt si e Bilan a beliicht déi Lëtzebuergesch Flüchtlingspolitik a schwätzt mat Acteure vum Terrain. Sandra FRATINI - 04/2018 - Article LW du 11/05/2018


LJBM ON STAGE
Jeunes acteurs sur scène
au théâtre des Capucins

Cette année, 13 élèves du LJBM ont participé à la finale du concours de théâtre pour jeunes « Du trac au tac », qui a eu lieu le 20 avril 2018 au théâtre des Capucins. Ce projet, créé par La Compagnie du Grand Boube et coordonné par Madame Rita Reis (responsable artistique et pédagogique) permet aux jeunes de s’initier au monde du théâtre en jouant de petits extraits, tournant cette année tout autour du sujet de la leçon. Les élèves de la classe de 5e étaient encadrés par Mesdames Martinez et Linster et ceux du groupe de théâtre par Mesdames Alegria et Christnach. Tous les élèves ont présenté de très jolies performances et Federico Colavitti et Tom Wagner (élèves d’une classe de 5e) ont même reçu le prix du public pour leur prestation de « Zéro de conduite » de François Fontaine.  Ceci leur a permis de participer à la grande finale du concours qui a eu lieu le 22 avril au centre culturel d’Ottignies à Louvain-la-Neuve.

Afin d’honorer les élèves pour leurs prestations, le comité des parents d’élèves et l’a.s.b.l. du lycée ont offert un chèque cadeau aux jeunes acteurs, ceci dans le cadre du « Prix Thierry Origer » qui est décerné chaque année aux élèves présentant un engagement exemplaire dans un domaine culturel (théâtre, musique, art). Françoise CHRISTNACH - 04/2018 - Article LW du 11/05/2018


TÉMOIGNAGE VUM PAUL SOBOL AM LJBM

Am Kader vum Josy Helps! war de 19. Abrëll de M. Paul Sobol, deen Auschwitz iwwerlieft huet an haut 92 Joer al ass, bei eis an d'Schoul komm. Am Festsall huet hie ronn 300 Schüler vun den ieweschte Klasse vu sengen Erfarungen am KZ, mee och vu sengem Liewen duerno erzielt. Fir dësen Ulass haten déi néng Schüler, déi am Oktober mat op Auschwitz waren, eng Ausstellung mam Titel "In Auschwitz war ich, Auschwitz sah ich" entworf. An engem kuerze Film an op enger Rei Panneaue weisen si, datt d'Rees op Auschwitz an d'Begéinung mam M. Sobol si fir hiert Liewe markéiert hunn. Jessica WILMES - 04/2018
PHOTOS - VIDEO


MÉRITE JEUNESSE

Den 18. Abrëll kruten déi éischt Kandidaten aus dem LJBM hir Auszeechnung fir de Mérite Jeunesse am Forum Geesseknäppchen vum Prënz Guillaume an dem Här Minister Meisch iwwerreecht.  Mat dëser Auszeechnung gi jonk Leit tëschent 14 a 24 Joer fir hiert Engagement vis-à-vis vun der Gesellschaft a sech selwer geéiert. Eis Kandidaten hunn am Schülercomité oder als Hëllefs-Trainer aner Jonker ënnerstëtzt, a sech selwer am Schach oder an enger neier Sprooch weiderentwéckelt. Mir gratuléieren dem Tyra (Sëlwer), dem Gina (Sëlwer) an dem Charel (Bronze) fir hiren opgeschlossenen Mérite Jeunesse Award a soen hinne Merci fir hiert Engagement. Pol HERMES - 04/2018


RALLYE DUERCH D'MËTTELALTERLECHT VEIANEN

Am Kader vun hirem Geschichtscours huet d'8STP3 e pädagogesche Rallye duerch d'Buerg an d'Uertschaft vu Veianen gemaach. Hei konnten si dat, wat si am Laf vum Joer am Cours geléiert hunn, praktesch uwenden an ob d'Prouf stellen. Nodeems d'Schüler e ganze Koup Hiweiser gesicht an d'Léisungswuert zesumme gesat haten, hunn si de berüchtegte Schatz um Fouss vum Hockelstuerm fonnt. Jessica WILMES - 04/2018VISITE & WORKSHOP AU CASINO

Visite de la T3GC3 à l'exposition du Casino avec workshop et création d'un petit film avec le support de l'app Imovie. Chrëscht CORNETTE - 03/2018


HELPDESK iHelpU

Mat der Initiativ "iHelpU" huet de Lycée Josy Barthel elo en eegenen Helpdesk vu Schüler fir Schüler. Sechs Fräiwëlleger aus de Klassen 3CC a 4GTG maachen ab Ouschteren eng Permanence an hëllefen de Schüler aus dem Cycle inférieur, awer och soss allen Intresséierten, bei eventuelle Problemer mam iPad. Nom Virbild vun der Apple "Genius Bar"  sinn déi folgend Schüler als Expert am Asaz: Louis Weber, Pierre Prickaerts, Lucas Van den Abeele, Quentin Carré, Leo Sehl (vu lénks no riets, feelt op der Foto: Luca Brachmann). Jean-Luc GLEIS - 03/2018


EEN NEIT SCHËLD
FIR DE SERVICE EDUCATIF

Mat vill Begeeschterung a fläiss hunn d'Schüler aus de Klassen 9PR1 an 9PR2 een neit Schëld fir onsen Service éducatif geschräinert. D'Resultat ka sech weise loossen! BRAVO, gutt geschafft. Théid BETZ - 03/2018


ECHANGES SCHUMAN 2018
Candidatures 2018/2019 INFOS

Le programme interrégional SCHUMAN s’adresse aux élèves âgés de 14 à 17 ans pendant l’année scolaire 2017-2018, c'est-à-dire aux élèves qui y seront en classe de 6e, 5e, 4e ou 3e, et qui désirent participer à un échange scolaire individuel. Cet échange devrait permettre aux élèves de faire l’expérience d’un séjour de deux semaines dans une famille d’accueil au-delà des frontières, dans la Grande Région (Lorraine, Wallonie, Saarland, Rheinland-Pfalz) et d’accueillir également un ou une élève partenaire dans leur propre famille pendant deux semaines. Les échanges scolaires se feront entre octobre 2018 et janvier 2019.

 • les élèves étrangers séjourneront au Luxembourg du 10 au 24 novembre 2018
 • les élèves luxembourgeois se rendront en Rhénanie-Palatinat ou en Sarre du 13 au 27 octobre 2018, respectivement en Lorraine du 12 au 26 janvier 2019

  Les élèves intéressés à poser leur candidature pour participer à ce programme d’échange peuvent télécharger le formulaire de candidature ou le retirer au secrétariat-élèves. Les formulaires de candidature complétés doivent être remis en 4 exemplaires au secrétariat-élèves pour le mercredi 21 mars au plus tard.

Coordinateur du programme au LJBM, M. Patrick Schmitz (patrick.schmitz@education.lu).


TALENTOWEND 2018

LJBM goes on stage um Talentowend 2018! De Freiden, 2. Mäerz haten d‘Schüler d’Chance hiert Talent ze weisen an dat virun engem fantastesche Publikum. Vu Gesang, iwwer Danz bis Piano war fir jiddereen eppes dobäi. Et war en Owend voller Stëmmung, Emotiounen, Iwwerraschungen a virun allem aussergewéinlechen Talenter. D’Gewënnerin vum Owend war d’Caiana (9STP4), dat an der Kategorie Gesang mat ‚A Thousand Years‘ den éischten Präis ergatteren konnt. Déi 2. Plaz ass un d’Lena an un d’Mélissa (3GPS) gaangen an dat an der Kategorie Gesang mat ‚Sinners‘. Last but not least konnt den Tom (5CL2) den 3. Präis mat Heem huelen no enger super Performance vun ‘Humoresque No 7’ um Piano. Gléckwonsch un d’Gewënner an e groussen BRAVO un all d’Kandidaten! Viviana GIAMPAOLO - 03/2018 - Video - Photos: David MARCUS


JOURNÉES DE L'ORIENTATION

31/01/2018 - Beruffsdag: LJBM au Lycée Maacher pour l'orientation des élèves de 9e, 5e et 4e

20/02/2018 - Journée du logement: LJBM au City-Concorde pour la présentation des classes de BTS, et surtout la section BTS-professions immobilières - organisation par RTL

27/02/2018 - LJBM au Lycée Nic Biever pour l'orientation des élèves de 9e, 5e et 4e


ONE2ONE-WORKSHOP

Am Kader vum one2one-Workshop den 23.2.2018 zu Jonglënster huet de Lycée Josy Barthel säi Projet "Josy goes digital" virgestallt. An dësem Schouljoer sinn 12 vun eise Klassen "iPad"-Klassen, an deenen all Schüler säin eegenen iPad huet. Doriwwer eraus sinn iwwer 100 weider Geräter am Asaz, déi vun all deenen anere Klasse benotzt ginn. De Lycée Josy Barthel ass eng modern a fortschrëttlech Schoul, déi och eng Plaz fir déi nei Technologie bitt, eng Schoul, déi sech un eng sech verännerend Gesellschaft an hier Besoinen upasst an de Schüler op all méiglech Aart a Weis déi beschten Ënnerstëtzung fir hir perséinlech Entwécklung bidde wëll. Jean-Luc GLEIS - 02/2018


MOLIÈRE AM KLASSESALL

NOUVEAU: Critiques d'élèves
Quentin CARRE - Tom EILERT - David TEXEIRA

En Dënschden, den 23. Januar hunn d’Acteuren Cathy Baccega a Jean-Marc Barthélémy d'3e C an hirem Klassesall besicht, fir hinnen hir éducativ an interaktiv Theateranimatioun « La Malle de Molière » virzeféieren. Dëse Spektakel weist Extraiten aus bekannte Stécker vum Molière (Le Bourgeois Gentilhomme, le Misanthrope a Le Malade Imaginaire) an huet zum Zil, de Schüler de Molière méi no ze bréngen an hinnen ze weisen, dass dee Schrëftsteller och am 21. Joerhonnert nach ëmmer aktuell ass. Bob LEURS - 01/2018


SPROOCHE+ ZU HEIDELBERG

Im Rahmen des “Sprachen +”-Projekts besuchten die Schüler der Klassen 7C1 und 7C2 in Begleitung ihrer Deutsch- und Französischlehrer am 11.12.2017 die Stadt Heidelberg. Besichtigt wurden zuerst die Heidelberger Bergbahn und das über der Stadt thronende Schloss, danach galt es, während einer Schnitzeljagd die Altstadt und die Fußgängerzone mit ihren Sehenswürdigkeiten (Universität, Studentenkarzer usw.) zu entdecken. Dabei mussten die Schüler natürlich auch aktiv die deutsche Sprache benutzen, um z. B. von Einheimischen die richtigen Antworten auf die Quizfragen zu bekommen oder die gestellten Aufgaben zu lösen. Nach spannenden Stunden in leider ungemütlichem Wetter endete der Ausflug mit einer heißen Schokolade und einem Besuch des Weihnachtsmarktes, bevor die Reise wieder nach Hause führte. Jean-Luc GLEIS - 02/2018

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerVISITE DE CLAUDE KARGER - DE JOURNAL

Den Här Claude Karger, Chefredakter vum Journal, war bei eiser 3eC op Besuch. Hien huet d’Schüler doriwwer informéiert, wéi eng Dageszeitung entsteet. Wou kënnt d’Informatioun hir? Wéi gëtt d’Informatioun gefiltert a verifiéiert? Wéi kommen d’Artikelen an hir Form a wéi gëtt dat Ganzt finalement geprint an ënnert d’Lieser bruecht? Viviana GIAMPAOLO - 02/2018


ENTRETIEN PUBLIC

La classe BTS BBI2016 ensemble avec Anthony Lloyd (Coordinateur BTS) et André Wildschutz (intervenant BTS), a pu assister aux débats publics autour des thématiques de l’aménagement du territoire, du développement urbain et du logement avec Claude Wiseler et François Bausch, cette visite a été organisée par l'O.A.I. et par l'Université du Luxembourg. Tun LLOYD - 02/2018


BERUFFSDAG 2018

Den 31. Januar 2018 huet den Här Anthony Lloyd (Orienteur vum LJBM) am Maacher Lycée fir hiren Beruffsdag 2018 eng Presentatioun vun de Formatiounen am LJBM gemaach, fir d’Orientatioun vun den Schüler vun 9e, 4e a 5e Schüler. Tun LLOYD - 02/2018


MON PROJET D'HABITATION

Dans le cadre du module TPMA2, les élèves de la classe T2GC3 ont fait preuve de créativité en matérialisant leurs idées à travers une maquette à l’échelle 1:50. Nathalie CEGIELSKA - 02/2018


MATHESOLYMPIAD AM LJBM

De 17. Januar 2018 hu 86 Schüler un den Élimintoire vun der 43. Editioun vun der OMB (Olympiade mathématique belge) bei eis am Lycée deelgeholl. Mir félictéieren dem Fabrice Stefanetti (2CB), dem Ronen Ore (5C2) an dem Filip Rolla (6C1). Si konnte sech mat exzellente Scorë fir d’Halleffinal den 28. Februar um Geeseeknäppche qualifizéieren. Mir drécken hinnen d’Daumen! Mireille PENNING - 02/2018


VISITE VUM SCIENCE CENTER

Den 2. Februar waren 7 Schüler vun der 6CL1 zesummen mat hirer Mathésproff Madame Penning e ganzen Daag am Science Center zu Deifferdeng op Besuch. Mireille PENNING - 02/2018


CLASS VISIT OF JIM ROBINSON

Jim Robinson, editor in chief of the Luxembourg Times, visited the 2CBC on Wednesday, 10th January in the context of the ‘Concours jeune journaliste’. He talked to the students about his job, starting with deciding on the topics to be covered and doing the initial research, right up to writing a news article. Further, the students got a valuable insight into the role of English-speaking media in Luxembourg, and the overall importance of critical journalism in our digital world. Diane NEISES - 01/2018


EXPOSITION "ANTIGASPI"

Exposition du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs dans la salle des fêtes du LJBM du 8 au 19 janvier 2018. INFORMATIONS - PHOTOS - Productions d'élèves dans cours de français avec Madame Lydia ALEGRIA: PEDRO - KEVIN


CLASSE D'ALPHABÉTISATION AU LJBM

De Mamer Lycée offréiert zanter zwee Joer eng "classe d'alphabétisation". Dëst ass eng "classe d'accueil" fir Flüchtlingskanner. Article, photos et vidéo RTL


DESIGN4ALL

Les élèves de la classe T3GC3 du génie civil ont effectué une visite avec leur professeur Chrëscht Cornette à la commune de Luxembourg. Madame Kayser y a expliqué et montré beaucoup de projets pour lesquels la commune s'investit afin d'améliorer la ville dans une perspective d'une meilleure qualité de vie dans le cadre du design4all dont le lycée Josy Barthel a un rôle de précurseur dans le domaine de l'éducation. Chrëscht CORNETTE - 01/2018


SCHACHTOURNOI

Freideg, den 8. Dezember 2017, war den LJBM um Schachtournoi vum NOSL mat véier Schüler vertrueden. Mir ware frou, dass mir eis Resultater vum leschte Schouljoer verbesseren konnten. Chris FELTEN - 01/2018


PROJET MAT DER CARITAS

De 15. Januar hunn d'4GPS an d'3GPS un engem Projet vun der Caritas zum Thema "Sans-abrisme" deelgeholl. Mir hunn doriwwer diskutéiert, wéi mir Liewen wëllen a wat de Minimum ass, deen e Mënsch sollt hunn, fir wierdeg ze wunnen. Dono hu mer an engem flotten Memory Géigendeeler gesicht: Zum Beispill e Mënsch, deen en eegent Zëmmer huet an e Mënsch, deen an engem Dortoire schléift. Heibäi hu mer vill doriwwer geléiert, wéi eng Hëllefen et zu Lëtzebuerg fir Sans-abrisen ginn an wéi hiren Alldag ausgesäit. Mir soen dem Här Weirich Merci fir dësen interessanten Projet. Pol HERMES - 01/2018


LE « SKATEPARK PEITRUSS »
A L’ECHELLE 1:50

Dans le cadre du module TPMA1, les élèves de la classe T2GC3 ont réalisé une maquette du fameux Skatepark de la vallée de la Pétrusse, inauguré en 2016.  Nathalie CEGIELSKA - 01/2018


CLASSES DE BTS EN VOYAGE EDUCATIF

Les trois formations de BTS - Bâtiments et Infrastructures, Professions Immobilières, Conducteur de travaux - ont réalisé un voyage d'études les 10 et 11 janvier 2018. Accompagnés de leurs enseignants, ils ont visité le salon professionnel autour de la construction qui s'est tenu à Essen. Ils ont pu découvrir les innovations de ce secteur et s'informer auprès des exposants. Le salon a également invité les visiteurs à des conférences qui ont mis en avant certains projets de construction très innovatifs. Le 2e jour, nos étudiants ont été accueillis à la Langen Foundation à Neuss où se trouvait une ancienne base de l'OTAN. Ce site est désormais un lieu d'exposition dédié à l'art et à l'architecture. C'est à l'architecte japonais Tadao Ando que l'on doit le projet et la conception du bâtiment principal de la Langen Foundation.
La fin du voyage a amené les étudiants et leurs enseignants à Düsseldorf où ils ont pu flâner dans le "Medienhafen" et ses constructions modernes. Les plus courageux sont montés en haut de la Rheintower pour y apprécier la vue imprenable sur le port. L. ALEGRIA & M. KLEPPER - 01/2018


VISITE VUN DER 2BC ZU STROSBUERG

D’Schüler vun der 2BC ware mat hire Proffen Nathalie Hoffmann a Claude Lorang Strosbuerg besichtegen. No enger Visite vum Europäesche Quartier, dem Parlement Européen, dem Palais Des Droits de L’Homme an dem Palais De L’Europe, si mir duerch d’Orangerie mat sengem Zoo an de Quartier vun der Uni gaangen. D’Gréisst vun engem Amphi an der Uni huet de Schüler nawell imponéiert. No enger klenger Stäerkung hu mer mat engem Tour um Bateau mouche den Iwwerbléck vun der Stad kritt. Natierlech huet d’Visite vum wonnerbare Chrëschtmaart zu Strosbuerg och net däerfte feelen. Claude LORANG - 01/2018


LJBM goes INDIA

Four students and four teachers have left to Chennai, India on the 06.01.18 and will stay there for the next 10 days. Their aim is to work on a common project with their partner school PSBB, namely environmentalism. They were invited to the Anna University to enjoy the speech of Dr. S. Kanmani, professor and director of the institution. Do you want to know more? Follow their adventure on their BLOG. Manuel MORN - 01/2018


FORMATION
"COMMUNICATION NON VERBALE"

Nos étudiants de BTS ont suivi jeudi 4 janvier une formation sur la communication non verbale. Cette formation a été tenue par Madame Karin Mailliet et a permis aux étudiants de découvrir la complexité du langage corporel qu'il est important de savoir maîtriser et de décoder dans le monde professionnel. Lydia ALEGRIA - 01/2018


CALENDRIER

RENTRÉE SCOLAIRE - LUNDI 17/09/2018

 • Ajournements, travaux de vacances, travaux de révision à partir de 08h15
 • Classes BTS: 10h30 dans la salle des fêtes, accueil par la direction, puis coordinateur jusqu’à 11h30.

RENTRÉE SCOLAIRE - MARDI 18/09/2018

 • Accueil des classes de 7e (classique, général, voie de préparation, classe d’accueil) : 08h15 dans la salle des fêtes (sans les parents), accueil par la direction, appel nominal, régent jusqu’à 11h50, repas au restaurant scolaire avec le régent, puis cours normal jusqu’à 14h20.

RENTRÉE SCOLAIRE - MERCREDI 19/09/2018

 • Classes de 4e [Ingénierie (ancienne technique générale), professions de santé, A3D] : 8h15 dans la salle des fêtes, accueil par la direction, appel nominal, régent jusqu’à 11h50, puis cours normal jusqu’à 14h20.
 • Classes de 4e génie civil : 9h30 dans la salle des fêtes, régent jusqu’à 11h50, puis cours normal jusqu’à 14h20
 • Toutes les autres classes (6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1re): régent de 08h15 à 09h55 dans leurs salles de classe respectives (selon affichage dans le hall d’entrée), puis cours selon l’horaire normal du jour jusqu’à 14h20.
 • Classes concomitantes (1re, 2e et 3e année de formation) Accueil à 14h00 dans la salle des fêtes par la direction, puis régent jusqu’à 16h00.

VACANCES SCOLAIRES

Suivant le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, les vacances et congés scolaires en 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 suivent les calendriers suivants.


MAM VËLO AN D’SCHOUL www.mvos.lu VIDEO

Déi éischt 35 km a 437 Hm vu Chrëschtnech op Mamer (bei schéinem Wieder a naasse Beschweeër) si gepackt. Domat dierft d'Direktiounsteam "Josy bikes" am Moment vir leien. Mir wënschen all den Equipen vill Spaass um Velo!


PROJET D'ÉTABLISSEMENT
"JOSY HELPS!"

NEWSLETTERS N°1 - 2

WORKSHOP "BDen, Comics a Videoen zum Thema Nohalteg Entwécklung selwer entwerfen"

Am Kader vum Josy Helps! plange mir an deenen nächste Wochen eng Sensibiliséierungscampagne zum Thema "Nohalteg Entwécklung" bei eis am LJBM ze lancéieren. Dofir luede mir jiddereen, deen interesséiert ass, e Méinden, den 30.4., vu 14h20-16h fir e Workshop an d'Cantine an. Hei kanns du selwer aktiv ginn, déng Iddien zum Ausdrock bréngen a léiere cool a witzeg BDen, Comics a Videoen zu den ënnerschiddlechsten Themen (Offall, mam Velo an d'Schoul, Papeierverschwendung, Recycling, ...) ze gestalten.  Dëse Message riicht sech un 1. Stell un d'Josy-Ëmwelt-Spezialisten, mee jiddereen, deen interesséiert ass, ass wëllkomm. Wann dir nach Froen hutt, zéckt net iech ënner der E-Mail-Adress pe@ljbm.lu ze mellen. D'Josy Helps!-Team - 04/2018

D'„Journée de la solidarité“ 2018 – erëm e grousse Succès

Am Kader vun eisem neie Projet d'établissement „Josy Helps!“ huet en Dënschden, 27. Mäerz, vun 8h15-11h50 eis 2. „Journée de la solidarité“ statt fonnt. Iwwer 30 Organisatiounenaus den ënnerschiddlechste Beräicher hunn deen Dag am LJBM Atelieren, Konferenzen an Ausstellunge presentéiert. Donieft konnte mir och dëst Joer erëm eisen traditionellenCharity Run“ an e Faire Breakfast“ ubidden. Dëse méi speziellen Dag soll deene Jonken net nëmmen d'Méiglechkeet bidden e Bléck iwwert den Tellerrand ze werfen an eis Welt besser ze verstoen, mee si och léieren hiert Konsumverhalen an hir Roll an eiser Gesellschaft kritesch ze hannerfroen. Alles nom Motto: „solidaresch sinn - Verantwortung iwwerhuelen - sech engagéieren“. D'Josy Helps!-Team - 04/2018 - émission 100.7

------------------------------------------

Du wëlls dech gäre fir eis Ëmwelt asetzen, weess awer net richteg wéi a wou? Du géifs gären eppes fir de Schutz vun eisem Planéit maachen, mengs awer du eleng kënns näischt bewierken? Du hues vläicht esou guer e puer konkret Iddien, dir feelt awer déi néideg Ënnerstëtzung? Oder du wëlls einfach besser informéiert ginn zum Thema „Nohalteg Entwécklung“?

Mir siche Schüler, déi interesséiert wieren, zu eisen „Josy-Ëmwelt-Spezialisten“ ze ginn an un där enger oder anerer Aktivitéit zum Thema „Nohalteg Entwécklung“ deelzehuelen: Workshops, Visitten, op d’Bee setzen vun enger Sensibiliséirungscampagne a Form vu selwer gedréite Videoen, selwer entworfenen Affichen a BDen, Organiséiere vu verschiddenen Events, ...

Wann s du interesséiert bass oder méi wëlls wëssen, dann komm op eist Kick-Off-Treffen dëse Freiden, 9. Mäerz, vun 10h10-11h50 am D006. D'Josy Helps!-Team - 03/2018

------------------------------------------

E Bléck ronderem eis geet duer, fir festzestellen, datt un all Ecken Hëllef dréngend gebraucht gëtt, sief et bei eis am Lycée, am Land oder soss op der Welt. Zanter der éischter Stonn huet ons Schoul an deem Sënn sozial Projeten initiéiert, déi etleche vun ons et erméiglecht hunn, e Bléck iwwert den Tellerrand ze werfen. Mir wëllen an Zukunft versichen, dës vielfälteg Projeten zum engen Deel z'initiéieren an duerchzeféieren, mee zum aneren Deel och ze koordinéieren, fir e roude Fuedem an d'Organisatioun vun deenen eenzelne Projeten oder Aktivitéiten ze kréien. Jiddereen aus eiser Schoulcommunautéit soll sech op eng einfach Art a Weis iwwert déi aktuell Organisatiounen informéiere kënnen an natierlech och säin Deel dozou bäidroe kënnen. Ee wichtegen Deel vum Projet “Josy Helps!” soll et och sinn z' informéieren an ze sensibiliséieren duerch Workshops, Visiten um Terrain, Rencontren mat Vertrieder vun ONGen an ASBLen. Deemno de Motto vun onsem Projet: Solidaresch sinn - Verantwortung iwwerhuelen - Sech engagéieren. Sandra FRATINI - 01/2017


COURS D'APPUI

Chaque semaine, les élèves du régime classique et du régime technique ont la possibilité de s'inscrire pour des cours d'appui en mathématiques, en allemand, en anglais, en français et en latin.


ÉTUDES SURVEILLÉES - SILENTIUM

Notre lycée organise des études surveillées pour tous les élèves. Ces études fonctionnent du lundi au vendredi de 14h20 à 16h00.

Formulaire d'inscription 1er trimestre - 2e trimestre - 3e trimestre


CLUB D'ACTIVITÉS

Notre lycée organise des activités sportives ou autres pour tous les élèves. Vous pouvez y inscrire votre fils/votre fille pendant la pause de midi ou après les cours (14h20-16h00).

Multisports - Football - Escalade - Tennis de table - Badminton - Dodgeball - Mountainbike - Fit for snow - Natation non-nageurs et rattrapage - Unihockey - Parkour - Théâtre - Lëtzebuergesch Orthographie - Cyber - Orchestre "Meindeschaoten" (Band) - Chorale "Josy S(w)ings" - Bitzatelier - CV & lettre de motivation - Aide au dossier pour sections artistiques - Shaolin Power Qi Gong - Kung Fu - Meditation - Dactylographie - Schach-Math - ...

NOUVEAU: Discovering American Culture

Schach-Math

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Parkour

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - DESCRIPTIF


CONCOURS VIDEO

Du bass kreativ a gëss mat den neie Medien gutt eens? Da maach mat a realiséier e kuerze Clip iwwer déi 10 Tabletgesetzer, déi mir am LJBM hunn. De beschte Video gëtt mat engem Präis ausgezeechent a bei der Rentrée an der ganzer Schoul gewisen.De Clip soll déi 10 Tabletgesetzer duerstellen, egal a wéi enger Form a Stil. D’Haaptsaach ass, dass mir de Video dono weise kënnen an dass e fir jiddereen verständlech ass. Tabletgesetzer fannt dir op der Internetsäit vum LJBM.

Ween däerf matmaachen?
All Schüler aus dem LJBM (fakultativ) an op mannst 2 Schüler pro iPad-Klass. Dir kënnt iech eleng oder als Grupp umellen

Dauer vum Clip: ongeféier 90 bis 270 Sekonnen
Sujet: déi 10 iPad-Gesetzer
Support: Videoclip, stopmotion, greenscreen...
Remise vum Clip: den 28. Juni 2018 um 16.00 (schéckt e Link vum Video via Outlook op lydia.alegria@education.lu)

D’Präisiwwerreechung fënnt den 9. Juli beim Direkter am Bureau statt. Lydia ALEGRIA - 05/2018


PORTES OUVERTES 2018 FLYER


SOIRÉE INDIENNE


FIFA 2018


LIES-CONCOURS REGLEMENT & PRIX


 


PROJET VOLTAIRE

Afin d'encourager ses élèves à progresser dans l'apprentissage de la langue française, le LJBM a décidé, pour la 2ème année consécutive, de faire bénéficier la majorité de ses classes du PROJET VOLTAIRE dans leurs cours de français respectifs. Il s'agit d'une application pédagogique téléchargeable sur iPad ou smartphone qui permet aux élèves de travailler la grammaire et l'orthographe françaises de façon méthodique et ludique à la fois. À la fin de l'année scolaire, les progrès des élèves seront évalués et les efforts récompensés par une certification officiellement reconnue.  Le LJBM est donc fier d'afficher dès à présent son macaron d'établissement engagé! Véronique PRIM - 11/2017

1.HËLLEF-COURS FIR JONKER

Du wollts schonn ëmmer eng Kéier en 1. Hëllef-Cours maachen? Léiere, wéi ee sech am Noutfall richteg verhält, vläicht esou guer kann e Liewe retten? D'Mérite Jeunesse-Team proposéiert dir dat heiten:
Pour de plus détails, merci de contacter:
danielle.vedie@croix-rouge.lu


FROEN ZUM IPAD
am LJBM iPad-Gesetzer

Allgemeng Informatiounen zum iPad-Projet "one2one", un deem den LJBM deelhëlt: www.one2one.lu

Problemer allgemenger Natur? Schéckt w.e.g. eng Email un: ipad@ljbm.lu

Handelt et sech ëm en Hardware-Problem (gebrachenen Display z. B.)? Huelt Iech w.e.g. e RDV beim Centre de gestion informatique de l’éducation ënnert:
https://portal.education.lu/cgie/CLASSES-IPAD/SUPPORT


WIFI au LJBM

Afin de se connecter au réseau WIFI Eduroam il suffit de lire les instructions de la page :
http://portal.education.lu/services/eduRoam


CYBER

La salle informatique D005 est accessible aux élèves qui souhaitent travailler, faire des recherches, …

LUNDI de 11h50 à 12h40 et de 12h40 à 13h30
MARDI, MERCREDI et JEUDI de 11h50 à 12h40


NOUVEAU règlement grand-ducal

Règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire


MANUELS SCOLAIRES

MANUELS SCOLAIRES pour les classes de 7e ES et 7e ST
MANUELS D'ANGLAIS pour les classes de 8STP, 9STP et 10PS/TG


TRANSPORT - STEINFORT

Nouveau transport scolaire de la commune de Steinfort à partir du lundi 18 septembre 2017 - RGTR 331 Kahler - Steinfort - Mamer Lycée - Horaire - Tracé


AAALJBM

L'association créée en 2015 a pour but de défendre les intérêts de ses membres, de promouvoir la renommée du lycée, d'informer les élèves sur leurs études et la vie professionnelle et d'organiser des activités sociales et culturelles. Pour devenir membre de l'association, il suffit de virer la cotisation annuelle sur le compte CCPL LU63 1111 7034 9854 0000 avec la mention "AAALJBM année nom prénom". La cotisation annuelle s'élève à 10€ pour les étudiants et à 20€ pour toutes les autres personnes. Tout don supérieur sera évidemment hautement apprécié.

Facebook - Formulaire d'inscriptionSUITE DES ACTUALITÉSEXPOSITION À LA BELLE ÉTOILE PRÉINSCRIPTIONS

Mir haten de 26. Mäerz eng immens flott Inauguratioun vun eisem Informatiounsstand an der Belle Etoile. No engem sympatheschen Wëllkomm vum Direkter vun der Belle Etoile, dem Manu Konsbruck, an dem Manager vum Cactus-Groupe, dem Laurent Schonckert, hun den Här Educatiounsminister Claude Meisch, d'Madame Staatssekretärin fir d'Ekonomie Francine Closener an eisen Här Direkter Claude Christnach déi richteg Wierder fonnt, fir eis nei Schouloffer A3D (enseignement général), d'G-URBS an d'G-LENGUAS (enseignement classique) ze beschreiwen an z'encouragéieren. Maacht Är Préinscriptioun fir déi nei Sektiounen; d'Plazen si begrenzt! Article Journal du 27/03/2018


CONFÉRENCE "10x6 Architektur"

Fir déi zweete Kéier elo huet de Paperjam Club, am Kader vun hiren 10x6 Architektur Konferenzen, dräi vun eise Schüler erméiglecht dobäi ze sinn. An der Luxexpo konnte si en aktuellen Abléck an urbanistesch an konzeptuell Projeten, betreffend d‘Thematik “Innovation & Sustainability”, kréien. D’Orateuren an de Public woren professionell Persounen vum nationalen Bausecteur an eis Schüler haten d’Méiglegkéet, sech no der Konferenz mat hinnen auszetauschen. Satu CORKE - 04/2018


VISITE DE LA T3CG1

La classe T3GC1 a effectué une visite à la fondation d'architecture avec leur professeur Chrëscht Cornette pour explorer les belles maquettes des bâtiments connus de notre pays. Chrëscht CORNETTE - 03/2018


SOIRÉE D'INFORMATION

En date du lundi 5 mars 2018, à l'occasion d'une soirée d'information destinée aux parents d'élèves de la commune de Mamer, les enseignants du cycle 4 de l'école fondamentale de Mamer-Capellen ont eu un excellent échange avec des titulaires des classes de 7e du LJBM en présence du président du comité d'école, M. Marc Thommes et le directeur du LJBM, M. Claude Christnach. 03/2018


VISITE CAMILLE GIRA

Den 29. Mäerz hu mir eis gefreet, den Här Staatssekretär fir Nohalteg Entwécklung an Ëmwelt Camille Gira an der Belle Etoile op eisem Informatiounsstand z'empfänken.  Den Här Direkter Claude Christnach huet dem Här Gira déi nei Schoulofferen A3D (enseignement général ) an URBS (enseignement classique) virgestallt. Begeeschtert an interesséiert huet den Här Gira eis encouragéiert an eis zukünftegt Schüler invitéiert, déi aktuell ëffentlech Bauten, déi am Sënn vun der Nohaltegkeet geplangt goufen, ze besichen. Satu CORKE - 04/2018


TARTUFFE AU KINNÉKSBOND

Vendredi, 23 mars les élèves de la 3e CBC ont eu l’occasion d’aller voir la pièce de théâtre « Tartuffe » de Molière au Centre culturel Kinnéksbond à Mamer. Ayant analysé différents textes de Molière durant le 2e trimestre en classe, cette représentation leur a permis de voir une mise en scène très réussie de Jean de Pange, dans laquelle l’actualité des textes de Molière est bien exposée. Même l’emploi des vers réguliers de 12 syllabes (des alexandrins) était brillamment utilisé par ces acteurs du groupe Astrov, venant de France. Bref, les élèves ont passé un moment agréable au théâtre qui a en plus permis de rendre concrète la matière vue en classe au cours du trimestre. Françoise CHRISTNACH - 03/2018


1ST PRIZE IN THE
“CONCOURS JEUNE JOURNALISTE”

Our 2CB and 2CC won the first prize in the “cycle supérieur” category of the “Concours jeune journaliste” for their video “Stranger Things of Luxembourg”. The video illustrates the quirks of the Grand-Duchy of Luxembourg and its population. Follow the link below to watch their video. Diane NEISES - 03/2018


TARTUFFE AU KINNÉKSBOND

Vendredi, 23 mars les élèves de la 3e CBC ont eu l’occasion d’aller voir la pièce de théâtre « Tartuffe » de Molière au Centre culturel Kinnéksbond à Mamer. Ayant analysé différents textes de Molière durant le 2e trimestre en classe, cette représentation leur a permis de voir une mise en scène très réussie de Jean de Pange, dans laquelle l’actualité des textes de Molière est bien exposée. Même l’emploi des vers réguliers de 12 syllabes (des alexandrins) était brillamment utilisé par ces acteurs du groupe Astrov, venant de France. Bref, les élèves ont passé un moment agréable au théâtre qui a en plus permis de rendre concrète la matière vue en classe au cours du trimestre. Françoise CHRISTNACH - 03/2018


FORMATION CONTINUE LEWECK

De 9. an 10.3. hu sech knapp 90 Leit aus dem Lycée Josy Barthel vu Mamer fir zwee Deeg Formation continue an de Sporthotel Leweck zréckgezunn. Encadréiert duerch extern Formateuren (wéi z. B. EDUTEC, BEE-Secure, den Här Alain Hoffmann oder den Här Pierre Weissgerber) an awer och intern Experten hunn d’Memberen vum Personnel enseignant an administratif an d’Direktiounsequipe un hiren “digital skills” geschafft. Am Mëttelpunkt vun dëser Formatioun stung de prakteschen Ëmgang mam Office365 a mam iPad. De Lycée Josy Barthel Mamer versicht sech esou op eng ëmmer méi digital Welt anzestellen an de Schüler dat bescht Ëmfeld fir hir perséinlech Entwécklung ze bidden. Jean-Luc GLEIS - 03/2018 - Article LW du 17/04/2018ZOLA GOES PLAYMOBIL

Inspiré de Sommers Weltliteraturen to go, les élèves de la 2ème B, C du LJBM ont réalisé ensemble avec leur professeur de français Fiorucci Andrea un projet littéraire nommé « Zola goes Playmobil » grâce auquel tout fervent spectateur redécouvre 4 œuvres majeures d’Émile Zola entièrement reconstruites. L’interprétation a été faite à l’aide de figurines et le style particulier de chaque groupe est palpable. Métalepses, anachronismes, décalages sonores, jeux de mots sont autant de procédés usités pour susciter la curiosité. Il ne nous reste qu’à vous souhaiter un agréable visionnage ! Andrea FIORRUCCI - 03/2018

GERMINAL - LA BÊTE HUMAINE - AU BONHEUR DES DAMES - L'ASSOMMOIR


DEVENIR UN PRO DE LA CONSTRUCTION

Im Lycée Josy Barthel kannst du die Grundlagen der Vermessung, die Einsatzmöglichkeiten der gängigsten Instrumente sowie die wichtigsten alltäglichen Aufgaben der Vermessung kennenlernen. Du bekommst Antworten auf die Fragen: Wie funktionieren die Instrumente? Was muss ich beim Messen mit einem Nivellier beachten? Wie wirken sich Instrumentenfehler aus, wie erkenne, bestimme und eliminiere ich sie? Wie löse ich einfache Vermessungsaufgaben? Romy KARIER - 02/2018 - VIDEO


VISITE À ESCH/BELVAL

19 janvier 2018 : Visite du site sidérurgique d’Esch-Belval, organisée par l’ingénieur-enseignant Chrëscht Cornette. Les enseignants du LJBM étaient fascinés par le monde métallurgique actuel. Nadine KNEIP - 01/2018


ROADSHOW QUIZ - HELLOFUTURE

L'élève Sara Fernandes de la classe de 4CCL1 est l'heureuse gagnante du concours "Roadshow Quiz" organisé par l'initiative "hellofuture.lu" en date du lundi 26 février 2018 dans la salle des fêtes du LJBM. Le prix, une imprimante photo, a été remis à Sara par Monsieur le directeur Claude Christnach, qui a félicité Sara de son premier prix. 02/2018


EU4YOUTH

Dëse Méindeg, 26. Februar, waren d’Schüler vun der 2eB/C am Kader vum Programm „Ecole Ambassadrice de l’Union Européenne“ um Kierchbierg am Bâtiment Robert Schuman, fir um Evenement „EU4Youth“ deelzehuelen. Hei hate si d’Méiglechkeet, hire Projet vun enger Internetplattform fir Jonker, déi Seancen vum Europaparlament soll op informativ a witzeg Aart a Weis resuméieren, de sechs lëtzebuergeschen Europadeputéierten virzestellen. Gemeinsam mat 20 anere Schoulen konnte si iwwert de Moien en Austausch mat den Deputéierten iwwert hir Iddien féieren. An deem Sënn hunn d’Deputéiert sech bereet erklärt, déi eng oder aner dovun am Europaparlament ze proposéieren. Yves MEYER - 02/2018 - Facebook


WORKSHOP "BD/COMICS"

Ce mercredi 31 janvier, le dessinateur luxembourgeois Andy Genen a animé pour nos élèves un workshop sur la BD. Ils ont pu ainsi découvrir non seulement l'histoire de la BD - allant des fresques rupestres jusqu'aux superhéros animés actuels - mais aussi apprendre comment concevoir une BD de l'idée au produit final. Le 1er février, les élèves ont conçu leur propre planche dans le cadre d'un workshop pratique... et numérique! Lydia ALEGRIA - 01/2018

PLANCHES DES ELEVES: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 et 09


JOSY HELPS!
SCHECK FIR DE FONDS DE SOLIDARITE

Am Lycée Josy Barthel Mamer ass ee vun de groussen Ziler vum aktuellen projet d’établissement „Josy Helps!“, sech ëm humanitär Hëllef ze këmmeren, net nëmmen am Ausland, mee och zu Lëtzebuerg. Zu dësem Zweck hat de schoulinternen Workshop Marrakesh, an Zesummenaarbecht mam Schüler- a Elterecomité an e puer Enseignanten, d’lescht Joer een Dîner de Nouvel An mat franséischer Kichen organiséiert, bei deem vill Suen zesummekoumen. De schéine Betrag vun 3650€ ass elo un de Fonds de Solidarité gespent ginn. Ee klengen Deel vum Erléis ass bei d’Finanzéierung vun enger Rees op Marrakesch bäigeluecht ginn, fir déi Schülerinnen a Schüler aus dem LJBM ze belounen, déi vill Aarbecht an Zäit an d’Organisatioun vun engem ganz besonneschen kulinareschen Owend investéiert haten. Bob LEURS - 01/2018 - Article LW


BAU VUN ENGER POWERBANK
MAT GREENPEACE

Ët ass de 6. Oktober, wou sech éischtmools Schüler a Proffen aus dem Lycée Josy Barthel mat Mataarbechter vu Greenpeace zesummegedunn hunn, fir eise Planéit ze retten. Nämlech ass “Save Our Project” den Numm vun der Optioun, déi et sech zur Aufgab gemaach huet, innerhalb vum dësjährëge Projet eng Solarstation ze konstruéieren. Dës Powerbank soll dofir suergen, dass Schüler aus dem Mamer Lycée zukünfteg hiren Handy op direktem Wee mat Solarenergie oplueden kënnen. Zu dësem Zweck hu mir eis Optioun an zwou Gruppen agedeelt: Déi eng ass den Atelier, wou den eigentleche Projet réaliséiert soll ginn, andeems d’Schüler dem Bau vun der Powerbank noginn; déi aner ass d‘Kommunikatioun, déi d’Zil huet, de Projet der Baussewelt méi no ze bréngen. Um Projet bedeelegt sinn d‘Schüler vun der Troisème, der Deuxième an der Première, d’Proffen Jacques Pir, Théid Betz an Esther Herr, an zu gudder Lescht d‘Martina Holbach an de Fränk Tinnes vu Greenpeace, déi eis ëmmer Denkustéiss ginn a bei der Organisatioun matwierken. 2B/3CC - 01/2018 - BLOG - Article LW du 02/02/2018

SAVE OUR PLANET!

De 6. Oktober hu sech éischtmools Schüler a Proffen aus dem Josy Barthel mat Mataarbechter vu Greenpeace zesummegedinn, fir eise Planéit ze retten. Nämlech ass “Save Our Project” den Numm vum Optiounscours, deen et sech zur Aufgab gemaach huet, innerhalb vum dësjähregen Projet eng Solarstation ze konstruéieren. Dës PowerBank soll dofir suergen, dass Schüler aus dem Mamer Lycée zukünfteg hiren Handy op direktem Wee mat Solarenergie oplueden kënnen. Zu dësem Zweck hu mir eis Optiounsklass an zwou Gruppen agedeelt: Déi eng ass den Atelier, wou den eigentleche Projet réaliséiert gi soll, andeems d’Schüler dem Bau vun der PowerBank noginn; déi aner ass d'Kommunikatioun, déi d’Zil huet, de Projet der Baussewelt méi no ze bréngen. Um Projet bedeelegt sinn d'Schüler vun der Troisème, der Deuxième an der Première souwéi d’Proffen Jacques Pir, Théid Betz an Esther Herr, an zu gudder Lescht d'Martina Holbach an de Fränk Tinnes vu Greenpeace, déi eis ëmmer Denkustéiss ginn a bei der Organisatioun matwierken. Esther HERR - 11/2017


1CC ET 2CC AU SCIENTEENSLAB

Lundi, le 4 décembre 2017, les classes de 1re et de 2e de la section C de l’enseignement secondaire classique du Lycée de Mamer ont eu l’occasion de pouvoir se glisser pour une journée dans le rôle de jeunes chercheurs au ScienteensLab du Luxembourg Center of System Biomedecine (LCSB) de l’Université à Belval. Sous le thême de: „ E. coli on the tanning bed“, les élèves ont analysé l’effet néfaste des rayons UV du soleil sur l’ADN bactérien. Ils ont ainsi utilisé des techniques du génie génétique pour effectuer des travaux de laboratoire comme l’extraction d’ADN, la PCR, l’électrophorèse... Les élèves étaient accompagnés par leurs professeurs de biologie Mme Tania SIMON et M. Jacques PIR. Jacques PIR - 01/2018 - PHOTOS


VISITE VUM EUROPAPARLEMENT

D’2GGE, d’2B/C souwéi d’T3GC1 an d’T3GC2 woren Enn November op Bréissel fir eng Visite vum Europaparlament ze maachen. Den 23. an den 29. sinn déi véier Klassen op frëndlech Aart a Weis vum lëtzebuergeschen Europadéputéierten Charles Goerens empfaange ginn. Um Programm stoungen ënner anerem eng Visite vum Hémicycle souwéi eng Konferenz mam Monsieur Goerens. Hei haten d’Schüler d’Méiglechkeet, Froen ze stellen iwwert den Fonktionnement vun der Unioun, d’Roll vum Parlament, mee och fir hir eegen politesch a sozial Visiounen matzedeelen. E grousse Merci un de Charles Goerens an seng ganz Equipe fir dës Méiglechkeet. Yves MEYER - 01/2018


CLASSE DE NEIGE


BONNE ANNÉE


ERASMUS+
Remise de certificats
"EUROPASS MOBILITÉ"

Dans le cadre d’une réunion d’information pour les élèves intéressés à participer en 2018 au projet Erasmus+ du LJBM, des certificats « Europass Mobilité » ont été remis le 21 novembre 2017 aux six élèves ayant participé à ce programme en juin/juillet 2017. Les élèves ont fait un stage en entreprise de 4 semaines dans des bureaux d’architecte et bureaux d’études à Hamburg, respectivement à Dijon, et avaient bénéficié dans ce cadre d’une bourse Erasmus+ financée par la Commission Européenne. Patrick SCHMITZ - 12/2017

d.g.à.d: M. Michel Pundel, Tatiana da Silva, Danny Pinto, Joana Fernandez-Ortiz, Yves Michels, Sandra Raulet, M. Patrick Schmitz (absent: Abel Pires)


PRESENTATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES

Article Luxemburger Wort - 21/11/2017


ST NICOLAS 2017


EE KICK FIR KRANKHEETEN - JOSY HELPS!

Voilà la 5ème édition de EKFK est terminée. Merci à vous tous, bénévoles, participants, sponsors, ma famille, mon ami Chris et tous ceux qui m’ont soutenus ! L’année prochaine je serai là et j’espère que vous aussi ! Dans les prochains jours je mettrai plus de photos. Merci ! FACEBOOK - Federico COLAVITTI - 12/2017

Tournoi de de Football  de 30 heures en continu au centre sportif du Lycée Josy Barthel à Mamer organisé par le jeune Federico Colavitti. Le bénéfice de ce Tournoi « Un Coup de Pied aux Maladies » sera versé intégralement au Téléthon. INFOS & INSCRIPTIONS - 11/2017


LJBM goes BLOCKBUSTER
EXPOSITION au KINNEKSBOND

Les élèves du cycle inférieur du LJBM ont réalisé une exposition en collaboration avec le Centre Culturel de Mamer « Kinneksbond ». Dans le cadre des cours d’éducation artistique une multitude de projets ont été élaborés autour du thème du cinéma. Il s’agit d’affiches, de photographies, de dessins, d’objets et de films que les élèves ont présentés avec fierté au public lors du vernissage au Kinneksbond le 17 novembre 2017. Les élèves ont pu vivre l’expérience de réaliser un projet à part entière, partant du travail effectué en classe à la mise en scène dans un lieu public. Les œuvres exposées peuvent encore être admirées au « Kinneksbond » jusqu’au 15 décembre 2017. Maurizio DI STASI - 12/2017 INVITATION - AFFICHE - SPECTACLE


LJBM meets JAPANORAMA

Am Kader vum Cours ‘Actualités en génie civil, en construction et en architecture - ACT01’ huet d’T2GC3 eng lescht Visite virun der Chrëschtvakanz organiséiert. Zesumme sinn si an de Centre Pompidou-Metz gefuer, fir do déi japanesch Architektur an de japaneschen Urbanismus vun 1945 bis 2017 kennenzeléieren. Maquetten, Fotoen a Skizze vun de Gebaier vun den Architekten Arata Isozaki, Kenzo Tange, Tadao Ando a vill méi goufen hei gewisen. D‘T2GC3 profitéiert vun dëser Geleeënheet a wënscht Iech all schéi Feierdeeg an ee schéint neit Joer 2018. Roland HERRMANN - 12/2017


ÉCHANGE SCOLAIRE SCHUMAN

Vum 11. bis de 25. November war den zweeten Deel vum dësjähregen Schuman-Austausch. Während dräi Schülerinnen aus dem LJBM fir zwou Wochen an Däitschland oder Frankräich bei hire Partnerschüler verbruecht hunn, hu mir och eng Schülerin aus Frankräich bei eis am Lycée begréisse kënnen. D'Austauschschülerin ass zwou Wochen laang mat hirer Partnerschülerin aus dem LJBM op d'Klass 6C1 gaang. Patrick SCHMITZ - 12/2017

Mir si frou, vum 25. September bis den 9. Oktober zwou Schülerinnen aus Däitschland an eng Schülerin aus Frankräich an eiser Schoul begréissen ze kënnen. D’Schülerinnen maachen während zwou Wochen en Austausch bei Schülerinnen vun 6e a 8e aus dem LJBM, liewe bei hinnen a gi mat hinnen an hir Klass. Dëse Schüleraustausch fënnt am Kader vum SCHUMAN-Programm statt. Vum 11. bis de 25. November ass et dann un deenen dräi Schülerinnen aus dem LJBM fir zwou Wochen bei hirer Austauschpartnerin an Däitschland oder Frankräich ze verbréngen. Mir wënschen hinnen all vill flott Erfahrungen am Kader vun dësem Austausch. Patrick SCHMITZ - 09/2017


VILL FREED UM ÄIS!

Déi lescht zwee Schouldeeg hunn eng ronn 200 Schüler aus dem Mamer Lycée vun der Äispist, déi beim Mamer Schlass steet, profitéiert.Den LJBM seet der Mamer Gemeng an hirem Personal vun der Äispiste Merci fir déi flott Initiative! Françoise CHRISTNACH - 12/2017

5CM2 mam Sandra FRATINI


D’2GGE an d’3CBC am LSC

Den 12. Dezember waren d’Schüler vun den zwou Klassen 3CBC an 2GGE mat hire Sciences-Proffen (A. Dondelinger, P. Hermes, M. Majerus) an den Luxembourg Science Center op Déifferdéng. An deem grousse Sall konnte si selwer vill Experimenter probéieren, déi op verschidde Statioune verdeelt sinn.Duerno si mer all an d’Welt vun der Mathematik agetaucht a kruten op eng flott Manéier en Abléck an d’Geometrie vun zwou bis n Dimensiounen. Als Ofschloss stoung dann nach eng Show zum Thema „Fluides“ um Programm. Hei ass et ëm d’Faszinatioun vun den Aggregatzoustänn vu verschiddene Gasen, bei déiwen Temperaturen an Dréck, gaangen. D’Schüler an och hir Proffen ware ganz impressionéiert vun deem flotten neie Science Center an hiren Aktivitéiten. Marco MAJERUS - 12/2017


QUALIFIKATIOUN
11. NATURWËSSENSCHAFTSOLYMPIAD

En Donneschden, de 16. November hunn eng ronn 110 Schüler vun de Klassen 4e an 3e aus dem Enseignement Classique a Général aus dem Mamer Lycée un der Qualifikatiounsronn fir déi 11. Naturwëssenschaftsolympiad deelgeholl. Ze beäntwerte woren 30 Froen zu de Fächer Biologie, Chimie a Physik. Gefrot war net onbedéngt Wëssen, wat um Programm steet, mee ee gutt fondéiert Allgemengwëssen an de Naturwëssenschaften. Dëse Concours gëtt organiséiert fir den Interêt vu Jonken an d’Naturwëssenschaften ze förderen. Landeswäit hunn Schüler aus 30 Lycéeën matgemaach an déi bescht 75 Schüler packen et an d’Halleffinall ... Wien säi Wëssen gären test oder d’Froen an Äntwerten kuckt: méi ënner www.nwo.lu oder facebook.com/olympiad.lu Jacques PIR - 11/2017


FEED YOUR BRAIN NOW @ UNI BELVAL

Our 3eESC attended the third edition of Feed your Brain Now in Belval on November 15th. Two teams, one from the University of Luxembourg and the other from Miami University's John E. Dolibois European Center in Luxembourg (MUDEC), debated against each other. Their theme: Will fake news be our downfall? The teams came prepared as they had gotten professional coaching by Deputy Editor-in-Chief Dhiraj Sabharwal (Tageblatt) and journalist David Broman (Le Jeudi). A jury, comprised of Christel Baltes Lohr (National Ethics Commission), Gérard Zens (Principal of the International School Differdange) and Thorunn Egilsdottir (Senior marketing manager Editpress) decided whose debating skills deserved the first place. The University of Luxembourg debate team ultimately won the award for the second year in a row. At the same time, students had the opportunity to look around the University Campus. The students were accompanied by their English teacher. Viviana GIAMPAOLO - 11/2017


VISITE AN DER VILLA VAUBAN

Am Kader vum Cours ‘Actualités en génie civil, en construction et en architecture - ACT01’ huet d’T2GC3 eng Visite den 20. November an d'Villa Vauban gemaach, wou si d'Geschicht an d'Architektur entdecken konnten. D'Schüler an d'Schülerinnen hu bei dëser Visite och dovu profitéiert, d‘Expo ‘Time Space Continuum‘ ze gesinn, wou Fotoe vum bekannte Kënschtler Edward Steichen am Dialog mat Uelegbiller ausgestallt waren. Roland HERRMANN- 11/2017


OCEAN COLLEGE

Nachricht von Bord

Seit sechs Tagen ist unsere Reisegruppe jetzt dabei den Atlantik zu überqueren, noch gute zwei Wochen liegen vor ihnen bevor sie wieder Festland sehen.  Updates gibt es wie immer auf unserem eiseblog: http://oceancollege.eu/de/category/reiseblog/ Anbei außerdem ein paar Bilder des letzten Landaufenthalts von den Kap Verden! - 01/12/2017

Johan und der segelnden Crew geht es sehr gut, aktuell liegt die Regina vor den Kap Verden und alle bereiten sich auf die bevorstehende Atlantikquerung vor. Die ersten Wochen dienten der Eingewöhnung, seit Teneriffa ist dann der schulische Unterricht für die Kids dazu gekommen. Johan hat bereits ein erstes Feedback mit allen Beteiligten geführt und sie fühlen sich sehr wohl. Ein Coaching mit dem Kommunikationsexperten Joseph Dillard wurde bereits durchgeführt und kam sehr gut an sowie das Mikroplastikprojekt wurde unter Anleitung von Rüdiger Stöhr (One Earth - One Ocean) initiiert. Regelmäßig werden jetzt Wasserproben genommen und analysiert. Das Sieb muss bereits das erste Mal gereinigt werden, da die Schüler schon einiges aus dem Atlantik gefiltert haben. Auf unserem Reiseblog gibt es tagesaktuelle Beiträge von unseren Schülern: 
http://oceancollege.eu/de/category/reiseblog/
- 11/2017

Gummistiefel, Ölzeug, und vielleicht
ein bisschen Heimweh?

das Schuljahr hat schon längst begonnen, doch während sich die Einen auf die Herbstferien freuen, platzen 34 andere Schüler bereits vor Vorfreude, Spannung und unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die bevorstehende große Reise. Am 15. Oktober stechen Hannah, Lisa, Lennard, Tanyel und 30 weitere Teilnehmer in weite See und werden für die kommenden sechs Monate die Regina Maris - einen Traditionssegler - ihr zu Hause nennen. Die Route führt 11.000 Seemeilen über die Kanaren in die Karibik und über Mexiko, Kuba und die Azoren zurück nach Amsterdam. ... - Link - Enzo CIRILLI - 10/2017


RECHTER A FLICHTE VUN DE KLASSESPRIECHER

Am Kader vum JOSY HELPS! goufen d’Klassespriecher vu sämtleche Klassen e Freideg, den 20. November an de Festsall agelueden, fir onst neit Konzept virgestallt ze kréien. Onst Zil ass et, d’Responsabilitéit vun de Jonken ze stäerken, hirer Meenung méi Gewiicht ze ginn an d’Zesummeliewen an der Schoul ze verbesseren. Am Anhang fannt der nach emol en Iwwerbléck vun de Rechter an de Flichte vun de Klassespriecher. Sandra FRATINI - 11/2017


THEATER FIR JOSY HELPS!

De Projet d’établissement JOSY HELPS! huet sech zum Zil gesat, an den nächste Joer etlech Sensibiliséierungscampagnë starten ze wëllen.An deem Kader huet e Freideg, de 27. Oktober den Théâtre Grand-Ducal d’Stéck “VERRÜCKTES BLUT” bei ons am Festsall opgefouert.Dëst ass eng Koproduktioun tëscht dem Théâtre Grand-Ducal an dem TRIFOLION zu Iechternach an et baséiert op dem Film “LA JOURNEE DE LA JUPE” vum Jean-Paul Lilienfeld. An Szen gesat gouf d’Stéck vum Jean-Paul Raths.D’Schüler an d’Schülerinne vum cycle moyen a supérieur haten soumat d’Méiglechkeet, sech dëst Stéck, wat e Plädoyer fir e friddlecht Zesummeliewen an e kloere Message géint Gewalt ass, unzekucken. Dono ass och nach Zäit bliwwe fir en Austausch mat den Acteuren. Sandra FRATINI - 11/2017


AUSCHWITZ 2017

Du 26 au 31 octobre 2017, 9 élèves de 2ème et 1ère Classique et de 13ème génie civil accompagnés par Mme Wilmes et M. Cirilli ont effectué un voyage pédagogique à Oświęcim (Auschwitz – Pologne), avec une centaine de lycéens d'autres lycées. Au programme les visites des camps de concentration d’Auschwitz-Stammlager et Birkenau, encadrées et organisées par l’association Témoins de la 2ème génération asbl et par un survivant, M. Paul Sobol (déporté en juillet 1944 à 18 ans, il survit à la sélection Birkenau, aux marches de la mort et Dachau…) suivies par des ateliers pédagogiques. Enzo CIRILLI - 11/2017


VISITE - CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE

En Donneschden, den 19. November haten d’Schüler an d’Schülerinne vun der 5e CM2 d’Méiglechkeet, de Centre Culturel Islamique zu Mamer ze besichen. D‘Madame Bouraine an hir Kolleginnen hunn ons en interessanten Abléck  ginn, wat fir si den Islam duerstellt a wéi den Alldag vun de Muslimen hei zu Lëtzebuerg ausgesäit. Sandra FRATINI - 11/2017


ACTIVITÉ "MENG KLASS - EEN TEAM"

Vum 26. bis de 27. Oktober 2017 waren d’Schüler vun de Klasse 7P1 a 7P2 zesumme mat hire Régenten an Enseignanten op engem Teambuilding-Stage zu Huelmes am Schlass. Hei haten d’Schüler d’Geleeënheet, hir nei Kollegen an hir Enseignante besser kennen ze léieren. Si hu bei gemeinsamen Aktivitéite geléiert, wéi si als Klass kënnen zesumme schaffen, liewen a laachen. Luc PILLATSCH - 11/2017


REMISE DES DIPLÔMES BTS

Le 5 octobre 2017 l’OAI était présent lors de la remise des diplômes et des prix dans le cadre des formations menant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) à la maison du savoir au Campus Belval de l’Université de Luxembourg. Marc Hansen, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, a remis les diplômes BTS à 280 étudiants. La formation du BTS « Bâtiments et Infrastructures » offert au Lycée Josy Barthel à Mamer (LJBM), dont l’OAI est fondateur et partenaire, comptait sept lauréats. À cette même occasion l’OAI a honoré l’étudiant le plus méritant du BTS « Bâtiments et infrastructures » avec un prix exceptionnel. Cette formation avec deux stages en milieu professionnel (bureau d’études, bureau d’architecture) permet aux étudiants d’acquérir non seulement une qualification professionnelle hautement spécialisée, mais aussi un important savoir-faire méthodologique, qui leur serviront tout au long de leur vie active. Anthony LLOYD - 10/2017


ONE2ONE - JOSY GOES DIGITAL
Éischt iPads op de 7e-Klassen

Am Kader vum Projet "one2one - Josy goes digital" huet den Här Christnach haut op enger éischter 7es-Klass de Schülerinnen a Schüler en neien iPad iwwerreecht. An deene nächste Wochen ginn och nach all aner 7C- a 7G-Klassen souwéi och d'3CBC an 4GTG mat iPads equipéiert. De Lycée Josy Barthel Mamer setzt also konsequent weider op modern Technologien. Charte des classes iPad. Jean-Luc GLEIS - 10/2017


VISITE FOIRE D'AUTOMNE 2017

Ce mercredi 18 octobre, les élèves des classes de BTS ont visité la foire d'automne "Home & Living". Marc KLEPPER - 10/2017


LJBMaart

De 24. Oktober 2017 hunn d’Schüler vun der 7P1 ee Geméismaart mat Produiten aus eisem Schoulgaart organiséiert. D’Schüler hate Muerten, Schalotten, Ënnen, Gromperen a Kürbissen am Angebot. Den 1. LJB-Maart war ee volle Succès a mir soen all eise Clienten villmools MERCI. Luc PILLATSCH - 10/2017


CONFÉRENCE "SHAPING THE EUROPE OF THE FUTURE" au centre d'un débat auquel a participé notre 2CBC

À l'occasion du 60e anniversaire du Traité de Rome et du 25e anniversaire du Traité de Maastricht, le Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) de l'Université du Luxembourg a organisé en collaboration avec la représentation de la Commission Européennen une conférence dédiée à l'Europe de demain. Ce 13 octobre, notre 2CBC a profité de l'évènement pour écouter le président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, qui a parlé des perspectives de l'intégration européenne. Le discours était suivi d'un débat sur l'état de l'Europe dans un contexte politique difficile. Les élèves en ont également profité pour découvrir le site de l'Université du Luxembourg à Belval." Guido LESSING - 10/2017


FLUENCY MC au LJBM

Le mercredi, 5 juillet 2017 nous avons eu l’honneur de recevoir Jason R. Levine (Fluency MC), un professeur-rappeur américain de renommée internationale qui parcourt le monde pour enseigner l’anglais par le biais de chansons de rap. Cet évènement, organisé par le département d’anglais pour tous les élèves des classes de 6e, 9eSTP, 5eM, 4e et 11eTG fût un succès ! Cette approche de l’anglais hors du commun et fun a beaucoup plu aux élèves. Fluency MC encourage les élèves qui le souhaitent à rester en contact avec lui sur les résaux sociaux afin de continuer la pratique de l’anglais à l’aide de musique!  Comme dit Fluency MC : « Relax , repeat, remember! » WE DEFINITELY WILL ! Laura DE ROBERTIS - 07/2017


AUSFLUCH - JUNI 2017

D'Carreleurs vun der 11e an 12e aus dem LJBM waren am Juni 2017 op en Ausfluch an d'Stad an hu vill intressant historesch Plaze besicht. Yolande REITER - 11/2017WEBMASTER

Afin de mettre des articles, photos, informations et corrections sur LJBM.lu, merci d'envoyer vos fichiers sur internet@ljbm.lu